Uzroci malignih tumora

 

Uuzroci malignih tumorazroci koji dovode do maligne transformacije ćelija i nastanka malignih tumora rezultat su interakcije faktora okoline i domaćina. Proces kancerogeneze u ćeiji počinje sa promenama rasporeda baza u molekuli DNA i poremećaju aktivnosti gena odgovornih za rast i diferencijaciju ćelije. U fazi inicijacije dolazi do promene aktivnosti genskog sistema. U toku sledećih deoba ove promene se potenciraju. Ovaj proces može biti zaustavljen ili nastavljen i prelazi u fazu promocije uz učestvovanje mnogobrojnih faktora unutrašnje i spoljne sredine. Nakon ovoga, kraći ili duži latentni period, različit za različite tumore, ali i faktore koji su doveli do konačne transformacije normalnih ćelija u tumorske. Uzroci nastanka većine malignih tumora su nepoznati, međutim, poznato je da mnogobrojni faktori spoljašnje sredine – hemijski, fizički, biološki, i unutrašnje – nasledni, endogeni hormoni i dr. Više od 200 hemijskih, fizičkih i infektivnih agensa poznati su kao dokazani ili mogući kancerogeni okoline.

Duvan kao jedan od uzroka nastakna malignih tumora

Dokazano je da je duvan jedan od glavnih faktora nastanka karcinoma pluća i grla. Devedeset procenata obolelih od karcinoma pluća su pušači. Samo 10% nisu, i kod njih je nedavno otkriven gen koji je odgovoran za karcinom pluća kod nepušača. Glavni favorizujući faktor je dužina pušenja i broj cigareta. Nakon prekida pušenja postepeno se smanjuje rizik od karcinoma. Rizik od karcinoma je svakao veći kod onih koji su prestali pušiti nego onih koji nikada nisu pušili. Pasivno pušenje, tj boravak i rad u prostorima gde se puši nosi jednak rizik od karcinoma.

Pušenje je takođe faktor rizika za karcinom usana, usne duplje, ždrela i grkljana, rak grlića materice, potom mokraćne bešike i bubrežne karlice. Za razvoj hepatocelularnog karcinoma nezavistan je faktor od hepatitis B i C infekcije. Kancerogene sastojke duvanskog dima čine policiklični i heterociklični aromatski hidrokarbonati, nitrozoamini, aromatični amini, aldehidi, fenoli, različite organske komponente i metali.

Štetni efekti pušenja utiču i na intrauterini razvoj ploda te na pojavu tumora kod dece roditelja pušača.

Alkohol – faktor koji povećava rizik nastanka raka

Kontinuirano konzumiranje većih količina žestokih pića uporedo sa pušenjem povećava rizik od nastanka raka usne duplje, ždrela, jednjaka, larinksa i jetre.

Hemijske substance

Hemijski kancerogeni su organska i neorganska jedinjenja koja pokazuju selektivni afinitet prema određenim tkivima. Neki su normalno prisutni u životnoj sredini, dok su drugim izložene pojedine kategorije ljudi (hemijski kancerogeni radne sredine).

Fizički faktori koji povećavaju rizik nastanka karcinoma

Jonizirajuće zračenje predstavlja najpoznatiji fizički faktor sa direktnim dokazima da povećava rizik od nastanka karcinoma ( izloženost zračenju prilikom eksplozija nuklearnog naoružanja i havarija na nuklearnim elektranama, potom korišćenje zračenja u dijagnostičke i terapijske svrhe).

Iako teorijski zračenje može indukovati bilo koji tip kancera, neki organi i tkiva su više osetljivi od drugih. Akutna i hronična mijeloidna leukemija, akutna limfocitna leukemija vrlo su senzitivne na indukciju zračenjem, a od solidnih tumora tireoidna žlezda, pluća, dojka, i mnoga druga tkiva. Naročitu opasnost predstavlja kontaminacija dugoživećim radioaktivnim izotopima dospelim u vazduh, vodu i zemlju, direktno ili indirektno kontaminacijom hrane (povrće, voće, meso, mleko).

Ultravioletna zračenja su glavni uzrok svih formi kožnih karcinoma, nemelanomskih -bazocelularni karcinom (80%) i planocelularni (20%).

Profesionalna izloženost azbestu utvrđena  je kod 50 do 80% svih pacijenata sa mezoteliomom pleure.

Faktori ishrane

Prekomerna težina i smanjena fizička aktivnost smatraju se jednim od glavnih faktora rizika za karcinom dojke u postmenopauzi, debelog creva, endometrijuma , pankreasa I mnogih drugih. Životinjske masti I crveno meso dovode se u vezu sa rizikom za kolorektalni karcinom I karcinom prostate.

Hrana bogata vlaknima uz fizičku aktivnost glavni su faktori koji doprinose redovnom pražnjenju stolice, pa se smatraju važnim protektivnim faktorom za karcinom debelog creva.

U svakom slučaju redovna fizička aktivnost, izbegavanje prekomerne težine, alkohola, povrće i voće u ishrani, hrana bogata vlaknima, mogu se preporučiti kao mere u prevenciji rizika za karcinom dojke i endometrijuma, kolorektalni i karcinom jednjaka, pankreasa, bubrega.

Virusi uzroci malignih tumora

Odavno je dokazano da su hronične virusne infekcije uzroci nekih malignih tumora. Virusi poseduju onkogene ili se ugrađuju u genom ćelije domaćina dovodeći do transformacije ćelija u maligne. Latentni period od infekcije do nastanka maligniteta je obično dug. Malignoj transformaciji ćelije doprinose i drugi kancerogeni koji pospešuju ovaj proces virusne onkogeneze.

  • Retrovirusi, među njima Humani T limfotropni virus tip 1 (HTLV-1) i tip 2 povezan je sa razvojem malignog limfoma i T-limfocitne leukemije.
  • Virus humane imunodeficijencije, HIV-1 i HIV-2 dovodi do sindroma stečene imunodeficijencije – AIDS što može doprineti razvoju mnogih malignih tumora.
  • Hronična infekcija jetre sa Hepatitis B i Hepatitis C virursima predstavlja glavni faktor u nastanku hepatocelularnog karcinoma.
  • Humani papiloma virusi (HPV), njih oko 140 poznatih sojeva, od kojih su najčešći tipovi 6, 11, 16, 18, uzročnik karcinoma grlića materice u preko 90% slučajeva.
  • Epstein-Barr virus uzročnik je Burkitt-ovog limfoma,  a herpes virusi Kapošijevog sarkoma.

Hronične infekcije

Hronični upalni procesi izazvani nekim bakterijama i protozoama dovode do nastanka nekih tumora. Tako npr. Helicobacter pylori uzročnik je hroničnih upalnih procesa i raka želuca. Zagađenost voda azijskih i afričkih zemalja sa parazitom Shistosoma hematofobium izaziva hronične upale i rak mokraćne bešike, žučnih vodova.

Profesionalna oboljenja

Odavno je poznato da su neki tumori češći kod ljudi koji su profesionalno izloženi različitim toksičnim materijama u proizvodnji i primeni boja i lakova, preradi nafte i derivata, industriji guma, azbesta, pesticida, duvana itd.

antikarcionm-primed13-forte

Za prevenciju malignih bolesti preporučujemo primenu preparata Primed 13 Forte. Ova lekovita gljiva u sebi ima aktivne supstance koje pomažu u prevenciji malignih bolesti.  Ove supstance poseduju antiinflamatorna svojstva pomoću kojih smanjuje zapaljenski odgovor koji pospešuje rast tumora. Pored toga, pospešuje stvaranje NK ćelija, koje su prirodne ubice malignih ćelija u organizmu. Neke studije su pokazale  da sprečava nastanak metastaza, na taj način što sprečava razvoj krvnih sudova u tumoru.  Kordiceps ima i potentna antioksidantna svojstva i tako štiti ćelije od dejstva slobodnih radikala. Ima i izražena antimikrobna i imunostimulatorna svojstva, zbog čega se preporučuje kao prirodna pomoć u borbi sa infekcijama.