Veza između HPV i nastanka karcinoma

Humani Papiloma Virusi ili skraćeno HPV su velika grupa virusa…