paraneoplasticni sindromKliničko određivanje stadijuma tumora se obavlja pre operativnog zahvata i bazira se na podacima koji su o tumoru dobijeni različitim dijagnostičkim metodama (fizikalni pregled, radiološke analize, endoskopske metode…) Patološko određivanje stadijuma tumora se sprovodi nakon operativnog odstranjivanja tumora, a obično se uz tumor odstranjuju i regionalni limfni čvorovi. U nekim slučajevima je tek nakon operacije tumora moguće utvrditi preciznu proširenost tumora. Određivanje stadijuma tumora nakon operacije je naročito važno za dalji postupak lečenja bolesnika.
Zbog čega je važno određivanje stadijuma tumora?
Stadijum razvoja tumora ja najvažniji pokazatelj očekivane dužine preživljavanja, a ujedno je jedan od glavnih činioca koji utiču na izbor vrste i dužine lečenja pacijenta.
Koji su podaci značajni za određivanje stadijuma tumora?
U početnoj fazi rasta tumor se širi u organu u kom je nastao, a daljim rastom se može direktno proširiti u susedne organe. Tokom daljeg rasta umora, tumorske ćelije ulaze u krvne i limfne sudove i tako se šire (metastaziraju) u udaljene organe i limfne čvorove. Najčešći elementi koji se koriste u proceni stadijuma tumora su:
1. Smeštaj tumora, odnosno organ u kome je tumor nastao, za svaki organ postoji šema po kojoj se procenjuje proširenost tumora.
2. Veličina tumora, mada je kod nekih tumora važnija dubina invazije tumora u organ.
3. Prisutnost tumorskih ćelija u limfnim čvorovima, a u slučajevima kada su limfni čvorovi zahvaćeni tumorom, bitan je i broj zahvaćenih tumora.
4. Prisutnost udaljenih metastaza.
TNM klasifikacija tumora
TNM klasifikacija je metod procene raširenosti tumora koji uključuje procenu primarnog tumora (onaka T), stanje regionalnih limfnih čvorova (oznaka N), kao i prisustvo udaljenih metastaza (oznaka M). Svakom od ovih slova se pridodaje broj koji u slučaju primarnog tumora označava veličinu ili lokalnu proširenost primarnog tumora, a u slučaju regionalnih limfnih čvorova i udaljenih metastaza broj označava njihovu prisutnost ili odsutnost.
Primarni tumor (T)
-T0 :nema znakova primarnog tumora.
-Tis : karcinom in situ je najraniji oblik tumora, preinvazivni tumor koji se još uvek nije proširio na okolinu.
– T1, T2, T3, T4 : veličina tj proširenost primarnog tumora, veći broj označava veći, tj prošireniji tumor.
Regionalni limfni čvorovi (N)
– N0: regionalni limfni čvorovi nisu zahvaćeni tumorom.
– N1, N2, N3: regionalni limfni čvorovi su zahvaćeni tumorom, pri čemu veći broj označava više limfnih žlezda zahvaćenih tumorom.
Udaljene metastaze (M)
– M0 : nema udaljenih metastaza.
– M1 : postoje udaljene metastaze.
Određivanje opšteg stadijuma proširenosti bolesti
Na osnovu TNM- klasifikacije tumora određuje se i opšti stadijum proširenosti bolesti, pa se pacijenti svrstavaju u jedan od pet stadijuma bolesti:
– Stadijum 0: pacijenti sa karcinomom in situ.
– Stadijum I: pacijenti sa tumorom ograničenim na organ u kom je tumor nastao.
– Stadijum II: pacijenti sa tumorom koji se proširio izvan organa u kom je nastao.
– Stadijum III: pacijenti sa tumorom koji se proširio izvan organa u kojem je nastao i metastazirao u regionalne limfne čvorove.
– Stadijum IV: pacijenti sa tumorom koji je metastazirao u udaljene organe.