Prevencija analnog karcinoma

Analni karcinom je bolest koja nastaje malignom promenom ćelija koje izgrađuju anus (završni deo debelog creva).

Prevencija analnog karcinoma podrazumeva primenu određenih mera i aktivnosti koje imaju za cilj da spreče pojavu ovog oboljenja. Primenom preventivnih mera trebalo bi da se postigne smanjenje obolevanja od ove teške bolesti, i, što je posebno važno, smanjenje smrtnih ishoda izazvanih prisustvom karcinoma.

Da bi se smanjio rozik za obolevanje od karcinoma, potrebno je dobro poznavanje faktora rizika, kao i zaštitnih faktora.

Faktori rizika su faktori čije delovanje može da utiče na povećanje rizika za nastanak karcinoma, dok zaštitni faktori deluju suprotno, pa bi njihovim delovanjem moglo da se utiče na smanjenje rizika za razvoj karcinoma.

Neki faktori rizika kao što je pušenje mogu da se izbegnu, dok sa nekim drugim faktorima to nije slučaj (genetska predispozicija). Faktori kao što su redovna fizička aktivnost i zdrava ishrana mogu da deluju povoljno u prevenciji nekih vrsti karcinoma, kao i raznih drugih problema.

Pušenje je faktor rizika za pojavu velikog broja različitih bolesti, ne samo karcinoma. Zbog toga se savetuje izbegavanje izloženosti duvanskom dimu kada god je to moguće. Kada je u pitanju karcinom anusa, od drugih faktora koji mogu da utiču na povećanje rizika, pominju se infekcija virusom HPV, imunosupresija, prisustvo hroničnih zapaljenskih bolesti creva i dr.

Sama izloženost faktorima rizika ne znači sigurnu pojavu karcinoma, kao što ni izbegavanje faktora rizika i povećanje delovanja zaštitnih faktora ne znači da do bolesti sigurno neće doći, već se na ovaj način smanjuje mogućnost pojave. Nastanak karcinoma uglavnom je uslovljen udruženim delovanjem različitih faktora.

Pored prevencije pojave, veoma je važno i rano otkrivanje bolesti, u početnoj fazi, kada su mogućnosti za uspešan tretman značajno veće.